Lidmaatschap

Kinderen vanaf 2/2,5 jaar kunnen lid worden van onze vereniging: MD Spetters. Vanaf 5 jaar kunnen kinderen een keuze maken, instappen bij dans en/of majorette.

Contributie voor trainingsjaar 2024

Spetters:  € 85,-

G – Stars en Swing It:  € 115,-

Overige groepen:  € 145,-

75,00 per jaar voor lid van een 2e groep

55,00 per jaar voor lid van een 3e groep

Word je lid in het lopende half jaar, dan betaal je voor de gehele periode. De spetters kunnen in twee termijnen betalen, overige groepen betalen in één termijn.

Zodra de inschrijving definitief is d.m.v. het retoursturen van de inschrijfformulieren ontvangt u via de penningmeester per mail de contributiefactuur.

Aanschaf kleding en dergelijke

Wanneer uw dochter/zoon lid wordt, krijgt hij/zij een baton (indien majorette), batontas (indien majorette), poloshirt en verenigingsvest in bruikleen. Iedereen dient voor een optreden zelf panty’s aan te schaffen. Deze panty’s zijn voor €2,50 per paar te verkrijgen via de groepsverantwoordelijke of via Engela Snijders.

Daarnaast wordt verwacht dat u zwarte trainingskleding aanschaft, zodat ieder lid in dezelfde kleding traint en hier ook eventueel mee naar buiten kan treden. Voor de aanschaf/overname van deze trainingskleding kan contact opgenomen worden met de groepsverantwoordelijke of neem een kijkje op onze Verkoop-/ruilpagina op Facebook.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om lid te worden van een club. Wil je kind graag lid worden van MD Meijel maar kun je de contributie niet betalen? Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt je graag!
Zie  Limburg | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)  voor meer informatie.

ALGEMENE INFORMATIE

MD Meijel

MD Meijel is een stichting die eenmaal per jaar, door middel van een algemene vergadering, verantwoording aflegt aan de ouders van de leden. Voor deze vergadering worden alle ouders van de leden en de oudere leden uitgenodigd. MD Meijel bestaat uit Majorettes en Dansers.

Nieuwe leden kunnen instromen in de jongste groep en per jaar wordt gekeken naar doorstroom en herverdeling van groepen. De leeftijd en de vaardigheid zijn twee factoren die meewegen in de doorstroom en herverdeling van de groepen.

Oudercommissie:

Ter ondersteuning van het bestuur en de groepsverantwoordelijken functioneert al dan niet een oudercommissie binnen MD. Zij zorgen afwisselend voor begeleiding van de leden tijdens de trainingen en optredens.

Instructie

Onze groepen krijgen les van deskundige en goed opgeleide instructrices.

Proefperiode

De proefperiode bij MD omvat 2 lessen per groep/team.

Trainingen en contactpersonen per groep

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn er trainingen voor de diverse groepen. De trainingen vinden allemaal plaats in Gemeenschapshuis d’n Binger.

Daarnaast zijn er voor concoursen en/of optredens soms extra trainingen die kunnen afwijken van de vaste trainingsdag of locatie.

Als uw dochter/zoon niet op de training aanwezig kan zijn, wordt verwacht dat ze afgemeld wordt bij de bestuurs- of groepsverantwoordelijke van de groep. Graag hierbij de reden van afwezigheid vermelden. Hieronder volgen de desbetreffende contactpersonen en trainingstijden:

A-team  (Maandag 19.10 – 20.10 uur) – Engela Snijders (bestuur)

B-groep  (Maandag 17.45 – 19.00 uur) – Engela Snijders (bestuur)

Spetters  (Woensdag 17.55 – 18.25 of 18.30 – 19.00 uur) – Jolanda Hoefnagels (bestuur)

Swing It  (Woensdag 18.15 – 19.00 uur) – Jolanda Hoefnagels (bestuur)

Start It  (Dinsdag 18.00 – 19.00 uur) – Eline Franssen (bestuur)

Dance It (Dinsdag 18.00 – 19.00 uur) – Suzanne van Heugten (bestuur)

Go For It (Dinsdag 19.00 – 20.00 uur) groepsverantwoordelijke Anouk Snijders

Shake It (Woensdag 19.15 – 20.15 uur) – Jolanda Hoefnagels (bestuur)

G-Stars  (Woensdag 18.30 – 19.15 uur) – Jolanda Hoefnagels (bestuur)

Move It  (Donderdag 20.15 – 21.15 uur) – Monique Wijnen (bestuur)

Let’s Do It (Dinsdag 20.00 – 21.15 uur) – Stefanie van Bergen (bestuur)

Levels

De basistechnieken met de baton worden bij de jongste groepen aangeleerd door middel van het levelsysteem. Dit systeem bestaat uit tien levels, die tijdens de trainingen worden behandeld. Ieder lid wordt beoordeeld door een onafhankelijk instructrice en ontvangt een certificaat van het level, wanneer de technieken worden beheerst.

Solisten

Naast het deelnemen aan majorettewedstrijden en optredens met de groep,  kunnen leden al op vrij jonge leeftijd als solist of ensemble deelnemen aan een wedstrijd en/of optreden. De trainingen hiervoor vallen echter altijd buiten de trainingen van de eigen groep om. Indien er interesse is om als solist, duo of ensemble te dansen, hiervoor raad vragen bij instructie en/of groepsverantwoordelijke.

Hulp van de ouders

Omdat onze vereniging uit voornamelijk jeugdleden bestaat, zal bij sommige activiteiten de hulp van ouders onmisbaar zijn. Hulp hebben we zeker nodig bij het houden van acties, bij de voorbereiding van wedstrijden en optredens (bijv. maken van kleding en attributen) en bij het organiseren van wedstrijden en andere festiviteiten. Daarnaast zullen wij voor het nodige vervoer een beroep op u doen.

Afmelden

Indien u uw kind wilt afmelden van de vereniging, dient u dit bij het secretariaat te doen via e-mail (secretariaatmdmeijel@hotmail.com) Kleding, baton en andere eigendommen van de vereniging dient u uitgewassen en in nette staat in te leveren bij de bestuurs-/groepsverantwoordelijke. U bent contributie verschuldigd tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. Als dit jaar verstreken is en nog niet alle eigendommen van de vereniging zijn ingeleverd, dan zijn we genoodzaakt de contributie te verlengen totdat dit gebeurd is.

Informatieverstrekking

De communicatie naar onze leden en ouders verloopt doorgaans per e-mail, via facebook, via de website (www.mdmeijel.nl), weekberichten in Peel en Maas, stencil of betreffende whatsappgroep.

Privacy Policy

MD Meijel hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

MD Meijel doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. MD Meijel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MD Meijel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

– Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van ieders rechten omtrent persoonsgegevens.

Als MD Meijel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen zijn kan er contact worden opgenomen met het bestuur van MD Meijel.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bij MD is Rianne Nijssen. Rianne is te bereiken via mail of telefoon (riannenijssen@gmail.com / 06-52304282.